Добре дошли в сайта Онлайн адвокат - BgFamilyLaw,

Създадохме нашата онлайн адвокатска кантора, водени от засилените потребности на клиентите ни - да имат бърз достъп до консултация и да получават навременна квалифицирана юридическа помощ. Ако живеете в чужбина, онлайн услугите са особено подходящи за Вас.

Получили сте наследство или обмисляте съставяне на завещание?

Доверете се на нас, ако имате въпроси от областта на наследственото право. Най-често срещаните случаи се отнасят до:

Read More

Имате въпроси от сферата на семейното право?

Правната кантора е специализирана в сферата на семейното право. Най-често срещани случаи в практиката се отнасят до:

Read More

Подготвяте уебсайт / електронен магазин?

Нашата кантора професионално ще изготви необходимите правни документи - условия за ползване, политика за лични данни и приложения.

Read More

Планирате сделка с недвижим имот или имате спорове със съсобственици?

Може да разчитате на нас, когато Ви е необходим правен съвет относно последиците на различните сделки, варианти при спорове между съсобственици, проверка на тежести и др.

Read More

СПОРОВЕ, СВЪРЗАНИ С РОДИТЕЛСКИ ПРАВА

Нашата кантора е специализирана в сферата на семейното право и има опит при спорове, свързани с родителските права. Ние ще Ви помогнем при защитата на най-добрия интерес на детето или децата Ви. Родителските права и задължения възникват при раждане на дете или осиновяване. Докато живеят заедно, родителите ги упражняват съвместно. Споровете, свързани с родителските права,

ИЗДРЪЖКА НА ПЪЛНОЛЕТЕН

В чл.144 от Семейния кодекс е регламентирана издръжката на пълнолетни учащи се деца от родителите. Според правилото на чл.144 СК, родителите дължат издръжка на пълнолетните си деца, ако учат редовно в средни и висши учебни заведения за предвидения срок на обучение, до навършване на 20 годишна възраст при обучение в средно и при 25 години

КАКВО МОЖЕ ДА СЪДЪРЖА БРАЧНИЯТ ДОГОВОР?

С брачен договор страните могат да уредят по своя воля само имуществените си отношенията – през време на брака и в случай на евентуалното му прекратяване си. Семейният кодекс примерно изброява съдържанието на договора: 1. правата на страните върху имуществото, което се придобива по време на брака; 2. правата на страните върху притежаваното от тях

РАЗВОД ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ

Разводът по взаимно съгласие е охранително производство, което се развива пред районния съд по постоянен адрес на съпрузите. Особено се препоръчва, в случай че има деца от брака, тъй като именно в техен интерес е да се запази добрата комуникацията между родителите. Също така страните спестяват значителни средства и време, които обикновено отнема исковото производство (по

ПРАВО НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОИЗХОДА НА ОСИНОВЕНИЯ

Тайната на пълното осиновяването има за цел да защити правата на осиновения, на осиновителите и биологичните родители. Уредбата му включва пълна промяна в идентичността на осиновения и прикриване на биологичния му произход, вкл. чрез промяна в собственото му име и съставяне на нов акт за раждане. В своята практика ВКС приема, че разпоредбата на чл.105

error: Content is protected !!