КАКВО МОЖЕ ДА СЪДЪРЖА БРАЧНИЯТ ДОГОВОР?

С брачен договор страните могат да уредят по своя воля само имуществените си отношенията – през време на брака и в случай на евентуалното му прекратяване си.

Семейният кодекс примерно изброява съдържанието на договора:

1. правата на страните върху имуществото, което се придобива по време на брака;

2. правата на страните върху притежаваното от тях имущество преди брака;

3. начините на управление и разпореждане с имуществото, включително и със семейното жилище;

4. участието на страните в разходите и задълженията;

5. имуществените последици при развод;

6. издръжката на съпрузите по време на брака, както и при развод;

7. издръжката на децата от брака; 

8. други имуществени отношения, доколкото не противоречат на разпоредбите на кодекса.

Недопустимо е предбрачно имущество да стане съпружеска имуществена общност (СИО). Ако се съдържат разпореждания по случай на смърт, подобна клауза също би била нищожна.

Брачният договор може да бъде сключен само от дееспособни лица преди брака (поради което понякога неточно се нарича „предбрачен“), както и по време на брака. 

Формата, в която се сключва, е писмена с нотариална заверка едновременно на подписите и съдържанието.

Подайте заявка за правна консултация и изготвяне на брачен договор, съобразен с Вашия конкретен случай, на посочения имейл за контакт.

error: Content is protected !!