Завещанието е едностранен акт на безвъзмездно разпореждане с имущество на завещателя в полза на определено лице и поражда правни последици след смъртта на завещателя. Възможо е завещателят да измени или отмени направеното завещание.

С оглед на формата завещанието бива 2 вида: нотариално и саморъчно.

Нотариалното завещание се съставя от нотариус, като се записва волята на завещателя, в присъствието на двама свидетели.

Саморъчното завещание се съставя изцяло саморъчно от завещателя, като е необходимо да отговаря на определените в закона изисквания.

С оглед на съдържанието завещанието бива универсално завещание и частно завещание (завет). Със завет се прехвърлят точно определени имущества, като заветникът не е наследник на починалия наследодател.

error: Content is protected !!