При наследяването по закон наследството преминава в полза на лице или лица, указани от закона.

Това са лица, които имат родствена връзка с починалия однини по права линия и по съребрена до 6-та степен вкл., които са подредени в 4-ри реда наследници), като в определени случаи и при осиновяване възникват наследствени отношения.

Наследник по закон е и преживелият съпруг, за когото са създадени специални правила за наследяване.

error: Content is protected !!