Кантората извършва процесуално представителство по граждански дела, както и представителство пред административни органи във връзка с въпроси, които имат предимно гражданскоправен характер.

error: Content is protected !!