Онлайн кантората извършва консултация при избор на правноорганизационната форма и съдейства за първоначална регистрация, промяна на вписани обстоятелства и прекратяване на:

  • Едноличен търговец (ЕТ);

  • Търговски дружества – АД/ЕАД, ООД/ЕООД, КДА, КД, СД;

  • Кооперации;

  • Юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) – Сдружения, Фондации и др.

Ние ще изготвим всички необходими документи, които ще Ви бъдат изпратени на посочената от Вас електронна поща.

Ако заявката Ви съдържа и представителство, ще подадем документите в Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел (ТРРЮЛНЦ при Агенция по вписванията).

Може да заявите и абонаментно обслужване на търговец или юридическо лице с нестопанска цел.

error: Content is protected !!