РАЗВОД ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ

Разводът по взаимно съгласие е охранително производство, което се развива пред районния съд по постоянен адрес на съпрузите.

Особено се препоръчва, в случай че има деца от брака, тъй като именно в техен интерес е да се запази добрата комуникацията между родителите. Също така страните спестяват значителни средства и време, които обикновено отнема исковото производство (по иск на единия от съпрузите).

При развода по взаимно съгласие съдът проверява дали е налице сериозно и непоколебимо взаимно съгласие за развод и дали постигнатото споразумение отговаря на изискванията на закона.

Съгласно чл.51 СК минимално необходимото му съдържание трябва да включва следните въпроси:

  • местоживеене на децата,

  • упражняването на родителските права,

  • личните отношения и издръжката на децата,

  • ползването на семейното жилище,

  • издръжката между съпрузите и

  • фамилното име.

Въпросът, свързан с фамилното име, очевидно е пресъздаден от отменената уредба и не би следвало да е част от съдържанието на това споразумение по действащия ред. Съгласно чл.53 СК от 2009 г. не се изисква съгласие на другия съпруг за запазване на брачното име, за разлика от отменения СК от 1985 г., където трябваше да се обоснава подобна необходимост, в случай че съпругът не беше съгласен със запазване на фамилията (напр. ако съпругата е станала известна с това име в обществото).

Затова при действащата уредба, ако другият съпруг не е съгласен със запазване на брачното фамилно име, би следвало да се приеме, че споразумението може да бъде утвърдено от районния съд и без тази клауза. В случай че съпругът, който е приел името на другия (обиновено това е жената, но няма пречка да е и мъжът), не заяви желанието си за възстановяване на предишното фамилно име, ще запази това от брака.

Със споразумението при развода по взаимно съгласие е възможно страните да уредят и имуществените си отношения (което беше задължително при действието на СК от 1985 до 01.10.2009 г.). Това е препоръчително, за да се избегнат бъдещи искови производства, които могат да костват както значителни разходи, така и време, и неприятни изживявания.

Ако са налице условията за развод по взаимно съгласие, съдът постановява решение, с което се прекратява брака и се утвърждава споразумението между страните.

Подайте заявка за изготвяне на документи за развод по взаимно съгласие на посочения имейл за контакт.

error: Content is protected !!