Консултация по имейл

60 лв. 

Устна консултация

50 лв. 

Писмено становище

120-240 лв.

Проверка на историята на собствеността и тежестите на недвижими имоти

150-300 лв.

Изготвяне на генерално пълномощно или пълномощно за продажба на имот

50 лв.

Изготвяне на изрично пълномощно (за банка, за получаване на пенсия и др.)

30 лв.

Съставяне на нотариални покани, жалби, сигнали и др.

50 лв.

Съставяне на завещание

150-300 лв.

Изготвяне на документи за развод по взаимно съгласие без процесуално представителство

250 лв. (ако със споразумението се уреждат имуществени отношения между съпрузите, дължи се доплащане съгласно таблицата за договори с определен материален интерес)

Изготвяне на условия за ползване и политика за защита за лични данни на електронен магазин (онлайн бизнес)

240 лв.

Изготвяне на условия за ползване и политика за защита за лични данни на уебсайт за офлайн бизнес или блог

150 лв.

Изготвяне на договори с определен материален интерес:

При интерес до 1000 лв.

70 лв.

При интерес от 1000 до 10 000 лв.

150 лв.+1% за горницата над 1000 лв.

При интерес от 10 000 до 50 000 лв.

250 лв.+ 0,5% за горницата над 10 000 лв.

При интерес от 50 000 до 100 000 лв.

500 лв. + 0,2% за горницата над 50 000 лв.

При интерес над 100 000 лв.

700 + 0,1% за горницата над 100 000 лв.

 

Юридическо лице с нестопанска цел (сдружение, фондация и др.)

400 лв.

Регистрация едноличен търговец

150 лв.

Дружество с ограничена отговорност (ЕООД или ООД)

300 лв.

Събирателно дружество

180 лв.

Командитно дружество

200 лв.

АД, ЕАД или КДА

600 лв.

Развод по исков ред (респ. унищожаване на брака)

600-1000 лв.

Развод по взаимно съгласие

400-500 лв.

Иск за издръжка (самостоятелен) или за изменение на присъдена издръжка

400 лв.

Спорове за родителски права, режим на лични отношения и свързаните с тях въпроси (извън бракоразводния процес)

500 лв.

Лични отношения на дете с дядо и баба

400 лв.

Спорове, свързани с пътуване на дете в чужбина

400-500 лв.

Молба за издаване на съдебно разрешение (за разпореждане с имущество на дете; за сключване на брак от непълнолетен)

300 лв.

Промяна на име по съдебен ред

300 лв.

Ограничаване или лишаване от родителски права

400-500 лв.

Установяване на произход от бащата

500 лв.

Оспорване на произход от бащата

600 лв.

Отказ от наследство

60 лв.

Приемане на наследство по опис

300 лв.

Поставяне на лице под запрещение

500-800 лв.

Дела, свързани с определен материален интерес:

При интерес до 1000 лв.

300 лв.

При интерес от 1000 до 5000 лв.

300 лв. + 7% за горницата над 1000 лв.

При интерес от 5000 до 10 000 лв.

580 лв. + 5% за горницата над 5000 лв.

При интерес от 10 000 до 100 000 лв.

830 лв. + 3% за горницата над 10 000

При интерес от 100 000 до 1 000 000 лв.

3530 лв. + 2% за горницата над 100000 лв.

За дела с международен елемент цената се увеличава с ½ от посочената.

Посочените в тарифата цени са ориентировъчни и са съобразени с Наредба 1/2004 за минималните размери на адвокатските възнаграждения. 

На посочения имейл за контакт, ще Ви бъде определена индивидуална цена и срок за изпълнение в зависимост от сложността и обема на правната услуга.

error: Content is protected !!