ПРАВО НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОИЗХОДА НА ОСИНОВЕНИЯ

Тайната на пълното осиновяването има за цел да защити правата на осиновения, на осиновителите и биологичните родители. Уредбата му включва пълна промяна в идентичността на осиновения и прикриване на биологичния му произход, вкл. чрез промяна в собственото му име и съставяне на нов акт за раждане.

В своята практика ВКС приема, че разпоредбата на чл.105 СК отговаря на изискванията по чл.23, пар.2 от Общия регламент за защита на личните данни, тъй като посочва до кои данни е ограничен достъпът. Поради това чл.105 СК не противоречи на изискванията на Регламент (ЕС) № 679/2016 г. за осигуряване на достъп до лични данни.

Правната възможност за достъп до информация за биологичния произход на осиновения при пълно осиновяване е въведена с отменения СК от 1985 г. – с разпоредбата на чл.67б, след допълненията, направени през 2003 г.

Посоченото правило е възпроизведено и в чл.105 от действащия СК от 2009 г., който урежда една правна възможност за достъп до информация за произхода на осиновения, която е поставена под условие – наличие на „важни обстоятелства“.

Така законът търси намиране на баланс между интересите на засегнатите лица и между правото на детето и правото на биологичните родители на защита на личните им данни.

Овластени лица да предявят искане за достъп до информация за произхода на осиновения са само осиновителите и осиновеният, ако е навършил 16 год.

За биологичните родители не е предвидена такава възможност, като законът постановява само да бъдат изслушани, т.е. да дадат свое мнение, каквото дава и участващият прокурор.

В семейноправната ни теорията (Л. Ненова, М. Марков, Е. Матеева) се приема, че важни обстоятелства по смисъла на чл.105 СК могат да бъдат здравословен проблем, нуждата от изясняване характера на наследствено заболяване или психически проблеми, установяване на генетични предразположения и болести, както и факти, свързани с пречките за брак.

Например според някои съдебни решения на окръжни и апелативни съдилища, не са важни обстоятелства по смисъла на закона желанието на молителя да узнае за своя произход, дори и в случаите, в които осиновителите му са починали, като се приема, че това е важна човешка причина, но за съжаление тя не представлява правно основание за уважаване на молбата по чл.105 СК.

За разлика от тях ВКС определя като „важни обстоятелства“ по смисъла на чл.105 СК, всички тези факти от обективната действителност, които са свързани със съществени за осиновения обстоятелства – от здравен, социален, морално-етичен или правен характер и при наличието на които за него биха се породили определени правомерни правни последици, респ. такива, които са свързани с гражданскоправния, здравния, социалния му статус, с неговия мироглед и душевен живот, при съобразяване на съществуващите в обществото морално-етични правила и при зачитане на личния и семейния живот, както на осиновения, така и на неговите осиновители и биологични родители.

Така се гарантира ефективна защита на конституционното право на личен и семеен живот, закрепено в чл.32, ал.1 от Конституцията на РБ и съответстващо на чл.8 КЗПЧОС, част от което е и правото да познаваш произхода си.

Правната възможност за достъп до информация за биологичния произход на осиновения може да бъде ограничена само ако се упражнява с намерението да се увредят правата на трети лица или с неморална, или користна цел.

За въпроси, свързани с правото на информация за произхода на осиновения, свържете се с нас на посочения имейл за контакт.

error: Content is protected !!