Семейноправната издръжка е законово задължение на член на семейството да осигурява средства за съществуването на друг нуждаещ се член на семейството.

Лицата, които са задължени да доставят издръжка и лицата, които имат право да получават издръжка са:

  • настоящи и бивши съпрузи;

  • деца, внуци и правнуци;

  • родители и дядо, баба (респ. прадядо, прабаба);

  • братя и сестри.

Тези лица са групирани в 6 реда и за всеки от тях има определени специфики.

Най-често срещаният случай в практиката е издръжката на ненавършили пълнолетие деца от техни родители, която има безусловен характер. Минималният размер е ¼ от минималната работна заплата.

В определени случаи е възможно тази издръжка да се заплаща от държавата чрез съответната община по постоянен адрес на взискателя, но максималният размер се определя всяка година със Закона за държавния бюджет на РБългария.

Пълнолетните учащи също могат да претендират издръжка от родителите си, ако са налице посочените в закона основания.

error: Content is protected !!