СК от 2009 г. урежда 3 режима на имуществени отношения на съпрузите: законов режим на общност (ЗРО), законов режим на разделност (ЗРР) и договорен режим (брачен договор).

Съпрузи, сключили брак преди влизане в сила на действащия СК (01.10.2009 г.), също могат да избират режим на имуществени отношения. Ако не са направили избор, за тях се прилага ЗРО, при който определени имущества са лично притежание на съпрузите, а други са съпружеска имуществена общност (СИО).

В определени от закона случаи при развод / унищожаване на брака съдът може да определи по-голям дял от СИО на единия съпруг.

Също така всеки от съпрузите има право да получи част от стойността на определени лични имуществени права на другия съпруг, придобити по време на брака, ако са на значителна стойност и е допринесъл да придобиването им (с труд, със средства, с грижи за децата или работа в домакинството).

Със ЗРР всички придобити по време на брака имущества са лично притежание на титуляра. В случай на прекратяване на брака по исков ред всеки съпруг има право да получи част от стойността на придобитото от другия по време на брака, доколкото е допринесъл за придобиването им.

С брачен договор съпрузите могат да уредят имуществените си отношения във връзка с бъдещ брак или вече сключен брак, т.е. той може да бъде подписан преди сключването на брака (понякога неточно се нарича „предбрачен“) или по време на брака.

error: Content is protected !!