Бракът може да бъде прекратен: 1. в случай на развод; 2. при унищожаване на брака; 3. при смърт или обявена смърт по съдебен ред.  

Разводът е най-често срещаният случай на прекратяване на брака приживе на съпрузите. Разводът може да бъде:

1) по исков ред поради дълбоко и непоправимо разстройство на брачната връзка;

2) по взаимно съгласие, в който случай се представя и споразумение, свързано с определени последици от развода. Възможно е, но не е задължително в него да се включват и въпросите, свързани с имуществените отношения на съпрузите.

В някои хипотези бракът може да бъде прекратен с унищожаване, ако към момента на сключването му са налице пороци, като: двубрачие; наличие на определени болести; кръвно или осиновително родтсво; непълнолетие (извън случаите на издадено разрешение от райнонен съд); заплашване.

В практиката по-рядко се срещат случаи на нищожен брак, в който случай чрез съда се установява несъществуването на брака. Тъй като не е налице валидна брачна връзка, не се пораждат и правните последици на брака.

error: Content is protected !!