СПОРОВЕ, СВЪРЗАНИ С РОДИТЕЛСКИ ПРАВА

Нашата кантора е специализирана в сферата на семейното право и има опит при спорове, свързани с родителските права. Ние ще Ви помогнем при защитата на най-добрия интерес на детето или децата Ви.

Родителските права и задължения възникват при раждане на дете или осиновяване. Докато живеят заедно, родителите ги упражняват съвместно.

Споровете, свързани с родителските права, могат да се отнасят както до титулярството им, така и до упражняване на конкретно право.

Споровете по повод на титулярството на родителските права възникват, ако родителите не живеят заедно. Тези въпроси могат да се уредят със споразумението при развода по взаимно съгласие.

Извън бракоразводния процес също е възможно  сключване на споразумение, което да бъде одобрено от съда.

Често срещани спорове са свързани с пътуване на дете в чужбина, като при липса на съгласие на единия родител съдът може да разреши само за определен период от време или до определени държави, респ. държави чиито кръг е определяем.

Възможно е родителските права са бъдат ограничени или родителят да бъде лишен от тях при наличие на определени от закона основания, свързани с противоправно и виновно родителско поведение или се дължат на обективни пречки за упражняването им. 

За правни консултации и/или процесуално представителство, във връзка с:

   • упражняване на родителските права;

   • режим на лични отношения и издръжка на детето;

   • възможностите за съвместно упражняване на родителски права (споделено родителство);

   • упражняване на конкретно право;

   • пътуване на детето в чужбина;

   • ограничаване или лишаване от родителски права,

свържете се с нас на посочения имейл за контакт.

 

error: Content is protected !!